Beleid

Op deze pagina vindt u zaken over het beleid en beheer van onze gemeente.

Kerkenraad

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De kerkenraad zet de koers uit die de gemeente wil varen voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De kerkenraad bewaakt deze koers. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering alle beslissingen. Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant, ouderlingen en diakenen.

Moderamen

De dagelijkse leiding berust bij het moderamen (het dagelijks bestuur). Hierin zijn ook alle ambten vertegenwoordigd.

Beleidsplancommissie

De Kerkenraad heeft een beleidsplancommissie samengesteld, met als doelstelling om het beleidsplan voor de komende 4 jaren op te stellen. Klik hier voor het huidige beleidsplan. Een beleidsplan is geen doel op zich, maar kan ons wel helpen doelgerichter te werken (aan de opbouw, het leven en werken van de gemeente van Christus). De commissie beijvert zich nu om het beleidsplan bij de tijd te houden.

P.K.N.-stuurgroep

In verband met de start van de P.K.N. per 1 mei 2004 is er een stuurgroep ingesteld die zich bezighoudt met onderzoek naar de mogelijkheden van plaatselijke samenwerking tussen de hervormde en gereformeerde kerk in Vriezenveen. De stuurgroep bestaat uit zes personen (drie van beide kerken) en de opdracht luidt: “Onderzoek naar terreinen waarop samenwerking mogelijk is en onderzoek naar verbetering en intensivering van samenwerking op bestaande samenwerkingsgebieden. De stuurgroep rapporteert periodiek aan de wederzijdse moderamina.”

Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zakelijke kant van de kerkelijke gemeente: het beheer van de financiële middelen, het onderhoud en beheer van het kerkgebouw, de betaling van de lonen, het personeelsbeleid, etc.

Formeel (volgens Ordinantie 11 van de PKN) ligt ‘de zorg voor de vermogens-rechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de kerkenraad’. De kerkenraad vertrouwt deze weer toe aan het college van kerkrentmeesters (exclusief de zaken van diaconale aard). De samenstelling van het college is ook in Ordinantie 11 vastgelegd. Er worden ouderlingen benoemd tot kerkrentmeesters. Eén van deze ouderlingen is de voorzitter. Verder moeten er minstens een penningmeester en een secretaris zijn zodat er minimaal drie leden zitting hebben in het college.

Elk jaar wordt er door het college een Balans en een Winst- en Verliesrekening van het afgelopen jaar opgemaakt. Tevens wordt er een Begroting voor het komende jaar gemaakt die samen met de Balans en de Winst- en Verliesrekening aan de kerkenraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Om de begroting te kunnen maken moet er inzicht zijn in de te verwachten inkomsten en uitgaven. De meest bepalende uitgaven liggen min of meer vast: de lonen voor de predikant en koster en het onderhoud van ons kerkgebouw. De belangrijkste inkomsten komen van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Dit zijn de door u toegezegde jaarlijkse bijdragen waarvoor wij u jaarlijks via de actie Kerkbalans benaderen. Een erg belangrijke bijdrage dus!

Aktie Kerkbalans

Tot en met het jaar 2009 organiseerde de commissie van kerkrentmeesters een financiële actie als dat nodig was. De commissie heeft besloten, na goedkeuring door de kerkenraad, vanaf 2010 mee te gaan doen in de aktie kerkbalans. In de tweede helft van de maand januari van enig jaar zal dan een envelop met informatie en toezeggingsformulier bij u thuis bezorgd worden. Na twee weken zal dit formulier weer opgehaald worden door een lid van het wijkteam. Het doel van de actie kerkbalans is de gemeenteleden op te roepen een bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van onze gemeente.