Diaconie

Het doel van de diaconie is een oog en oor te hebben voor het welzijn van onze naaste, zowel plaatselijk, alsook daarbuiten. Kernbegrippen van het diaconaat zijn:

Barmhartigheid (goed doen)
Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.

Gerechtigheid (recht doen)
Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en het zich inzetten voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.

Rentmeesterschap
Inzetten voor behoud van een leefbare en duurzame aarde.

Wederkerigheid
De gelijkwaardigheid van de hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.

Geloof in uitvoering
Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.

Vrede brengen
Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

 

Z.W.O. (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Het doel van deze commissie is door middel van informatieverstrekking de gemeente betrokken te houden bij het werk van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking en de ondersteuning van de landelijke acties die door het centrum voor zending en Werelddiakonaat worden opgezet. Twee maal per jaar wordt in de kerkdienst speciaal aandacht besteed aan dit werk.