Kerkdiensten (info)

In de Ontmoetingskerk kennen we diverse soorten vieringen met een verschillend karakter. Op deze manier geven we vorm aan veelkleurig geloven. Naast de hieronder genoemde vieringen, staat de Commissie Vieringen open voor experimenten met andere vieringen voor bepaalde doelgroepen.

 

Zondagochtendvieringen

Het hart van onze gemeente klopt in de zondagochtendvieringen om 9.30 uur. Het is een van de belangrijkste ontmoetingsplekken voor onze gemeente. Daarom is er ook op elke eerste zondag van de maand na de kerkdienst gezamenlijk koffiedrinken.

De vieringen staan in de liturgische traditie en ademen rust en ruimte uit waar binnen de ontmoeting met God plaats kan vinden. We zingen over het algemeen uit het Nieuwe Liedboek en volgen meestal het Oecumenisch leesrooster. Op de website is informatie te vinden over de betekenis van de verschillende onderdelen van de liturgie.

Elke viering is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (tenzij anders is aangegeven). Eén keer in de twee weken is er ook jeugdkerk voor jongeren tot 16 jaar.

 

Time-out

Op zondag 11 januari 2015 vond de eerste Time-out in de Ontmoetingskerk in Vriezenveen plaats. Deze vernieuwende en eigentijdse viering vindt elke tweede zondag van de maand om 14.00 uur plaats. Time-out is een andere manier van geloof vieren: we zingen opwekkingsnummers en het gaat over thema’s van nu in begrijpelijke woorden. Wat ook bijzonder is: er is ruimte om zelf iets te doen. Je kunt een kaarsje aansteken, een steen bij het kruis leggen of voorbeden schrijven. Time-out biedt een eigentijdse plek om geloof te vieren, God te zoeken, na te denken over de weg van Jezus Christus, en mensen te ontmoeten.

Waarom Time-out? Wanneer tijdens een volleybalwedstrijd de druk erg groot is, kan de coach een time-out aanvragen. In het heetst van de strijd een pas op de plaats maken: waar ligt onze kracht? Hoe gaan we het aanpakken? Dat is ook wat we doen tijdens de Time-out vieringen. Een plek om even op adem te komen en energie op te doen.

Time-out is elke tweede zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 

Sing-in

Jaarlijks organiseert de OMC vier sing-ins. Deze vieringen in de avond (19.00 uur) worden op verschillende wijzen ingevuld. De ‘Roept-u-maar-viering’ is inmiddels niet meer weg te denken: een sing-in met lievelingsliederen die door gemeenteleden worden aangedragen. Ook worden er soms koren of muzikanten uitgenodigd. In Contact en op de website worden deze sing-ins aangekondigd.

 

Kerk op schoot

In 2015 zijn we begonnen met kerk-op-schootvieringen in de Ontmoetingskerk. Deze vieringen vinden enkele malen per jaar plaats in de middag om 15.00 uur. Het is een viering die speciaal bedoeld is voor peuters en kleuters. Het duurt ongeveer een half uur en aansluitend is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Verschillende kerken zijn inmiddels al vertrouwd met deze vieringen en de ervarin-gen zijn erg positief. We richten ons natuurlijk niet alleen op de ‘eigen’ peuters en kleuters. Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom! Misschien is het ook een tip voor grootouders die de kleinkinderen een zondag over de vloer hebben. Via Contact en de sociale media worden de data van de kerk-op-schootvieringen bekend gemaakt.

Meer informatie over deze vieringen is te vinden op www.kerkopschoot.nl

De vieringen zijn ontstaan in Oisterwijk. De initiatiefneemsters zeggen hierover: “We zijn gestart met deze bijzondere vieringen, om voor de allerjongsten in de gemeente meer te bieden dan alleen de crèche. Met succes, want na de eerste viering met drie kinderen is de opkomst van een gemiddelde dienst verviervoudigd. Een Bijbel-verhaal wordt uitgesplitst in onderdelen, die worden geconcretiseerd aan de hand van een zelfgemaakt lied op een bekende melodie. Bij elk onderdeel wordt ook een ‘belevingselement’ toegevoegd; iets om te zien, te doen, te voelen. Op deze manier gaat het verhaal voor kinderen leven en kunnen ze echt deelnemen aan de viering. Van veel ouders horen we dat kerk-op-schoot-liedjes thuis nog regelmatig gezongen worden en dat kinderen, hoe jong ook, nog volop kunnen vertellen wat er in de dienst gehoord en beleefd is.”

 

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
In de Advent- en Veertigdagentijd wordt er gebruik gemaakt van de werkboekjes ‘Liturgisch Bloemschikken’ van de PKN. Hierin staan beschrijvingen van schikkingen die geïnspireerd zijn op de lezingen van díe zondag. Vaak is er in die periode een vaste ‘basis’ opstelling.
Met Pinksteren is al jaren het vuur onderdeel van de schikking.
Op ‘de laatste zondag van het kerkelijk jaar’ is er een schikking in het teken van herdenken van de overleden gemeenteleden van dat jaar. Bij doopdiensten wordt er, sinds enige tijd, een passend bloemstuk gemaakt. Verder kan er voor een bijzondere dienst, bijv. een huwelijksinzegening of een uitvaart een beroep op ons worden gedaan.

Beamercommissie

Sinds 2006 beschikt de Ontmoetingskerk over een beamer voor het projecteren van video- en computerbeelden. De beamer wordt ingezet bij de zondagse diensten. Het voordeel van het gebruik van de beamer is, naast papierbesparing, dat er eenvoudiger gebruik gemaakt kan worden van (nieuwe) liederen uit andere bundels. Een aantal enthousiaste gemeenteleden maakt in toerbeurt een presentatie van de liturgie en bedient die zondag dan ook de computer. 

 

Orgel- en muziekcommissie

Het doel van de commissie is om orgel en muziek optimaal te laten functioneren in de erediensten en de gemeente in en buiten erediensten van orgel en muziek te laten genieten. Ook willen we gemeenteleden stimuleren in de kerk te muciseren om de diensten aantrekkelijker te maken, om de gemeenteleden te stimuleren , om de mensen hun talenten te laten gebruiken. Het OMC organiseert twee maal per jaar een orgelconcert. Ook de organisatie van de sing-in hoort tot het takengebied van deze commissie.

De commissie brengt ook de zgn. orgelpaden tot stand: bezichtigen van en waarde hechten aan cultureel en historisch erfgoed. Daarnaast is het voor de commissie van groot belang de gemeenteleden te kunnen laten zien hoe in andere kerken de dienst beleefd wordt in woord en daad en natuurlijk ook de bezichtiging en beluistering van de diverse orgels. De groep die geregeld meegaat is een zeer gemengde groep uit diverse kerken.

 

Cantorij

Sinds 1986 is er een cantorij in onze kerk. De cantorij verleent meerdere keren per jaar haar medewerking aan de erediensten. Dit ter ondersteuning van de gemeentezang en bij het instuderen van nieuwe liederen. De cantorij bestaat uit ongeveer 25 leden en staat onder leiding van Gonny Nijmeijer. Repetities zijn op woensdagavond van 19.00 -20.00 uur in de kerk. De cantorij verleent ook af en toe haar medewerking aan vieringen in: ZGT Almelo en de verpleeghuizen ‘Het Meulenbelt’, ‘Eugeria’ en ‘De Weemelanden’.

 

Kinderoppas

Bij elke zondag ochtenddienst is er kinderoppas voor de kinderen tot en met 3 jaar. U kunt uw kleine kinderen gerust meenemen naar de kerk zodat uzelf ongestoord van de kerkdienst kunt genieten.

Contactpersoon kinderoppasdienst: Natasja van der Hoek. U kunt zich bij haar aanmelden wanneer u zelf wilt meewerken. Voor telefoonnummers om evt. te ruilen zie ons kerkblad ‘Contact’.

 

Preekvoorziening

De preekvoorziener zoekt voorgangers voor de diensten waar de eigen predikant niet voor gaat, bijv. bij een vrije zondag of in vakanties.

 

Commissie Aankleding kerkzaal

Deze commissie neemt de aankleding van de hal, in de toekomst misschien ook de kerkzaal, voor haar rekening, o.a. met bid- en dankdag.

 

Bloemen

De bloemen worden iedere zondag door de dienstdoende ouderling bezorgd bij gemeenteleden.

 

Kerkradio en internet

We hebben in onze kerk beschikking over kerkradio en live meeluisteren via internet. Meer informatie hierover volgt. Aanspreekpunt: Koster Jenet Huitema.

 

Kerkfotograaf

Tijdens bijzondere diensten in de Ontmoetingskerk worden er foto’s gemaakt door de kerkfotograaf.