Programma Vorming & Toerusting 2015/2016

Gepubliceerd 10 augustus 2015 door Webmaster in Vorming & Toerusting

Regenboog 2Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit…                        
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven…
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar verdieping en inzicht…
Men zegt dat veel mensen dat niet meer in kerkdiensten vinden…

De commissie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk probeert vorm te geven aan de veelkleurigheid binnen de kerk en wil graag dat mensen van binnen en buiten de kerk elkaar ontmoeten om samen in gesprek te gaan. Over de dingen die ons raken, die ons bezielen, die ons in beweging zetten. Over wat we geloven, wat we verwachten, wat ons van binnen verwarmt.

Bij V&T kan iedereen aanschuiven. We ontmoeten er bekenden, maar graag ook nog-niet-bekenden. Er zijn geen drempels, geen leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen. Iedereen is van harte welkom.

Het afgelopen seizoen hebben we ons mogen verheugen in een groeiende belangstelling. We rekenen ook nu weer op een goede opkomst. Er staan voor het komende seizoen 2015-2016 weer boeiende avonden op het programma.

Kom jij ook?

De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor je klaar.

Voor februari/maart 2016 staat er een boekbespreking gepland. (zie programma). Wil je hieraan meedoen, geef je naam dan even door aan één van de commissieleden. Graag vóór 7 december 2015. Je krijgt dan bovendien extra informatie over de aanschaf van het boek en de verdere opzet van de avonden.

Commissie Vorming en Toerusting,

Wietske Dijken, Wim de Lange en Jan Wolting


15-07-15 foto EliaDinsdag 6 oktober 2015. 20.00 uur Ontmoetingskerk

Herman Scholte Albers  : “Voor wiens gelaat ik sta”

Herman Scholte Albers was 40 jaar werkzaam in het pastoraat, waarvan de laatste jaren als verpleeghuispastor bij “Het Meulenbelt”. Hij is geassocieerd aan de Orde van de Karmel. Hij zal met behulp van een powerpointpresentatie stilstaan bij het Godsbeeld zoals zich dat in zijn werk en leven ontwikkeld heeft.

Zijn presentatie heeft als titel “Voor wiens Gelaat ik sta”, verwijzend naar de profeet Elia, de geestelijke vader van de Karmelorde.


Maandag 9 november 2015.   20.00 uur Ontmoetingskerk

Dick Huyser: “het Magnificat”

Dick Huijser is cantor-organist van de Witte of Lambertuskerk te Hardenberg

Het Magnificat

15-07-15 FOTO BachDeze avond is gewijd aan het Magnificat. Dat is de Latijnse tekst voor de Lofzang van Maria: Mijn ziel maakt groot de Heer. Dick Huijser zal proberen om, met het uiteindelijke doel: Het Magnificat van Johann Sebastian Bach, u te vertellen en te laten horen hoe belangrijk deze tekst geweest is in de Kerkmuziek door de eeuwen heen.

Het is een lofdicht uit de mond van Maria, de Moeder des Heren. Misschien wel de enige vrouw die zo vereerd, helaas door anderen ook verguisd , is geworden.

Verder wil hij met gebruikmaking van originele muziek laten horen, hoe dicht tekst en muziek bij elkaar horen en hoe een componist zich letterlijk aan de tekst heeft gehouden. Alleen in zijn hoofd werden de woorden omgevormd tot klanken, tot magistrale muziek.

Het hoogtepunt van de avond zal zijn de muziek van Johann Sebastian Bach ( 1685-1750). Muziek, die na al die eeuwen nog even sprankelend is als indertijd. Muziek waar niemand op uitgestudeerd raakt, muziek die uitstijgt boven het gewone, het alledaagse.

Samen hopen we een fijne avond te hebben.


Maandag 7 december 2015. 20.00 uur in CCK2

In samenwerking met V & T van de Ned. Hervormde Gemeente

Jeane van der Stappen: “De verbeelding van het kerstverhaal in de middeleeuwse schilderkunst”

Middeleeuwse schilderkunstmediaIn de Bijbel wordt de geboorte van Christus alleen in summiere bewoordingen door Mattheus en Lucas beschreven. Die beknoptheid is er misschien de oorzaak van geweest dat vanaf de vroege Middeleeuwen steeds nieuwe motieven aan het kerstverhaal zijn toegevoegd en ook aan de verbeelding daarvan door kunstenaars.

In deze tijd worden de meeste religieuze kunstwerken vaak alleen bewonderd vanwege hun esthetische kwaliteiten, los van hun context en los van hun oorspronkelijke doel. Dit komt omdat men de symbolen van de voorstelling niet meer kent. Toch is dat voor een goed begrip van middeleeuwse kunst een voorwaarde.

De oorsprong van vele kerstvoorstellingen ligt natuurlijk in de evangelieverhalen. Uit Lucas en Mattheus krijgen we een aardig beeld van de manier waarop men dacht dat Maria zwanger geworden was en hoe en waar de geboorte had plaatsgevonden. Veel details die ons vertrouwd zijn geworden, staan echter niet in de bijbel, maar zijn terug te voeren op andere bronnen.

Aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal zal Jeane van der Stappen daar in haar lezing uitvoerig op ingaan. Zij leert ons ook door “een andere, betere bril” te kijken naar middeleeuwse kunst van het kerstverhaal, van Geboorte en Aanbidding tot Aanbidding van de Wijzen en Vlucht naar Egypte.


Dinsdag 12 januari 2016. 19.30 uur Ontmoetingskerk

“Agent of grace”, over Dietrich Bonhoeffer

Filmavond met nabespreking

BonHffrAgGraceKorte inhoud van de film:
Duitsland is in de ban van Hitler en de Nazi’s. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaal-socialisme worden opgepakt.

Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regime beginnen?
Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen?

Met die vragen worstelt de predikant Dietrich Bonhoeffer. Al gauw mag hij zijn ambt van predikant niet meer uitoefenen, omdat hij zich uitspreekt tegen het nazisme. Hij raakt betrokken bij het Duitse verzet. Bonhoeffer is betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij in 1943 gearresteerd wordt. Zijn overtuiging kost hem uiteindelijk het leven. Vlak voor de bevrijding werd hij op 9 april 1945 in Flossenbürg door de Gestapo na een schijnproces door ophanging ter dood gebracht.


Dinsdag 2 februari 2016 20.00 uur Ontmoetingskerk

In samenwerking met V&T van de Ned. Herv. Gemeente

Ouderenzorg“Ouderen en zorg” – Een thema-avond over ouder worden en de zorg(en) daaromheen.

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn.

Een leven op hoge leeftijd kan heel plezierig zijn en veel ouderen bevinden zich in een situatie van welbevinden. Maar de andere kant ervan is dat veel ouderen ook te maken krijgen met langdurige beperkingen en (chronische) ziekten die het dagelijks leven lastig maken.

Het vermogen van ouderen zich aan te passen en het eigen leven te organiseren wordt steeds minder. Steeds meer ouderen vereenzamen, leven ongezond en krijgen zowel onvoldoende thuiszorg als te weinig mantelzorg

handen-in-de-ouderenzorg-welzijnswijs1Ouderenzorg is vanwege de vergrijzing een actueler thema dan ooit.In onze moderne samenleving besteden we de zorg voor onze ouderen uit, maar dat wordt te duur. We hebben bovendien te maken met een zich verder terugtrekkende overheid. Wat komt er allemaal op ons af en hoe gaan we hier mee om?

Een aantal deskundigen zal, elk vanuit zijn eigen discipline, zijn licht laten schijnen over deze problematiek:

  • Dijkstra, geestelijk verzorger TMZ
  • I.M. de Jongh , directeur De Vriezenhof
  • Koppelman, gemeente Twenterand
  • Marinussen, huisarts Vriezenveen

 

Wat doe ik hier in GODSNAAMFebruari – maart 2016 20.00 uur  Ontmoetingskerk.

Vier avonden boekbespreking : ma 8 febr , di 16 febr, ma 22 febr, di 15 mrt

Wat doe ik hier in GODSNAAM”. Een zoektocht. Van Carel ter Linden

Geïnspireerd door de mensen om hem heen, ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarin hij zich verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel.

Ds. C.A. ter Linden is emeritus predikant, onder meer van de Kloosterkerk te Den Haag, en bij het grote publiek vooral bekend als (informeel) hofpredikant van de koninklijke familie.

Hofpredikant Carel ter LindenIn dit boek probeert hij zo goed mogelijk weer te geven hoe hij denkt over God, Bijbel, hemel, geloof en leven na de dood. Hij gaat daarbij niets uit de weg. Moeten we geloven in een schepping uit het niets of moeten we de evolutietheorie aanhangen? En hoe is het lijden op de wereld te rijmen met een alwetende en liefdevolle God? Hij laat zien dat hij atheïsten als Sartre en Nietzsche begrijpt en dat Maarten ’t Hart te fel reageert op wat hij in de Bijbel leest. Alles op deze wereld wordt op het schaaltje van de twijfel gelegd. Maar Ter Linden blijft geloven in de boodschap van de Bijbel en de kerk.

Een lezenswaardig boek, niet alleen vanwege de bekendheid van de auteur maar ook vanwege de opzienbarende twijfels die hij uit. Een heel boeiend boek met veel aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan over ons eigen geloof, onze twijfel, vragen en ons zoeken naar houvast.

De vier gespreksavonden staan onder leiding van dominee Alexander Veerman


 

Zondagmiddag 17 april 2016.

In samenwerking met V & T van de Ned. Hervormde Gemeente.

Bezoek aan het Karmelietenklooster/Elisakerk in Almelo met als afsluiting een vesper.

Elisakerk_AlmeloHet programma op deze zondagmiddag zal er in grote lijnen als volgt uitzien:

  • ontvangst
  • een inleiding over Karmelitaans leven
  • aansluitend een rondleiding door het klooster
  • een vesperviering als afsluiting

Nadere informatie komt te zijner tijd

Geen reacties op “Programma Vorming & Toerusting 2015/2016”

Reactieformulier is gesloten