Catechisatie

Catechisatie is één van de activiteiten van onze kerkelijke gemeente voor jongeren. Ook jij bent van harte welkom!

Hoe werkt het ook al weer bij catechisatie? Je komt met een groep leeftijdsgenoten bij elkaar om te praten en na te denken over wat het geloof betekent en wat de Bijbel ons te zeggen heeft en wat je daar in jouw dagelijks leven mee kunt.

Geloven is niet alleen iets voor mensen van boven de veertig; God wil er ook voor je zijn als je op de middelbare school zit of net begint met werken of studeren. De catechisatie is een plek om te ontdekken wie God voor ons wil zijn en wat Zijn bedoeling is met ons leven.

We werken met een eigentijdse methode met filmpjes, vragen en stellingen die aansluiten bij je leeftijd. Er is ruimte voor discussie en je kan volop vragen stellen. Zo proberen we in een goede sfeer iets van elkaar te leren.

Het is de bedoeling dat we tussen september en april 13 keer bij elkaar komen. We zouden het leuk vinden als jij ook mee komt doen! Natuurlijk heb je het druk met andere dingen, maar het moet toch lukken om eens in de twee weken een uurtje vrij te maken?

Er wordt door gemeenteleden, in de kerk of thuis, catechese gegeven aan de jeugd van 15 tot 17 jaar. De belijdenisgroep krijgt catechese van de predikant. Ben je jonger dan 15 jaar? Kijk dan eens bij Rock Solid.

Iedereen t/m 22 jaar ontvangt een uitnodiging. Ben je ouder en/of heb je geen brief gekregen? Ook jij bent natuurlijk van harte welkom! We kijken ernaar uit je te ontmoeten! Voor informatie kun je contact opnemen via het catechese-adres op de pagina ‘Contact’ of met een jeugdouderling of predikant. Voor belijdeniscatechese kun je contact opnemen met de predikant.

Dag
Vrijdag

Tijdstip
18:45-19:30

Locatie
Huiscatechese

Catecheet
Gerdien

Rock Solid

Dag
Zaterdag

Tijdstip
Vanaf 19:00

Locatie
Kerk

Brunchcatechese

Dag
Zondag

Tijdstip
Na de dienst(en)

Locatie
Kerk

Catecheten
Bart

Belijdeniscatechese

Graag willen we je hartelijk uitnodigen om mee te doen met de belijdeniscatechese. Het zijn avonden waarop we doorpraten over onze zekerheden en onze vragen, waar we stil staan bij de geloofswoorden uit de traditie: wat betekenen die en hoe kunnen die ons verder helpen op onze weg in het geloof? Ook als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, of als je nog een keer een opfriscursus wilt doen, ben je van harte welkom!

Overweeg je om het komend seizoen belijdenis te doen? Voel je vrij om met de predikant contact op te nemen om over je voornemen door te praten. Wat is je verlangen? Waar zitten je aarzelingen?

We komen één keer in de twee weken bij elkaar. Data in overleg.

Over het doen van belijdenis bestaan veel misverstanden die mensen soms weerhouden om serieus te onderzoeken of ze wel of geen belijdenis zouden willen doen.

Geen twijfels meer?

Een eerste misverstand is dat als je belijdenis doet, je laat  zien dat je veel geloof hebt en dat je je twijfels hebt overwonnen. Het misverstand is dat er aan het belijden een status wordt gegeven: je gelooft meer of beter dan als je geen belijdenis doet. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat er na het belijden geen ruimte meer zou zijn voor je vragen, twijfels en aanvechting. Ook dit is niet juist. Het gaat in het geloof niet om verworven zekerheden, maar om het aangaan en groeien van een relatie. Vragen en twijfels kunnen helpen om te groeien in de relatie.

Eindpunt?

Een ander misverstand is dat belijdenis doen gezien wordt als een eindpunt. De gedachte is dat je je hebt voorbereid op het doen van belijdenis. Daar heb je catechese voor gevolgd, en met het doen van belijdenis heb je als het ware ‘het examen’ gehaald. Deze visie past niet zo goed in het Bijbels denken over God en geloven. Zoals boven is aangegeven, gaat het in het geloven om het aangaan van een relatie. Je kunt het vergelijken met het aangaan van een relatie met  een partner, of met trouwen. Je zegt ‘ja’ tegen elkaar, maar gaandeweg verdiept zich de relatie. De trouwdag is geen eindpunt gebleken, maar een startpunt voor het leren kennen. Ook in de kerk gaan we ervan uit dat geloven betekent dat je je hele leven door kunt leren.

Beloofd is beloofd?

Tot slot is een misverstand dat belijden betekent beloven, en een belofte mag je nooit meer breken. Als je zo naar het doen van belijdenis kijkt, komt er een grote zwaarte in mee. Je weet immers niet hoe het in de toekomst zal zijn. Natuurlijk zeg je ergens ‘ja’ tegen, en dat houdt ook een belofte in. Maar de vergelijking met een gewone relatie kan de betekenis van deze belofte helpen verhelderen. Het is weinig mensen gegeven om altijd op een diep niveau van elkaar te houden. Er zijn momenten waarop niet de liefde de basis is onder de relatie, maar trouw. Volhouden en werken aan verbetering. Soms door teleurstelling in je partner, soms door gebeurtenissen. Het valt niet altijd mee om in slechte tijden trouw te blijven. Een belofte kan dan ondersteunend werken en je de kracht geven om door een fase heen te komen. Dat is de ene kant van een belofte. De andere kant is dat de toekomst in een relatie altijd open is. Je maakt een ontwikkeling door. Nieuwe omstandigheden kunnen inhouden dat je je beloften opnieuw wilt herijken. Het doen van belijdenis betekent niet dat je niet opnieuw over je relatie met God zou mogen nadenken.

Wat dan wel?

Wat dan wel? Belijden is ‘ja’ zeggen tegen God. De meesten van ons zijn als kind gedoopt. De doop symboliseert dat je kind van God bent. Het is een teken van het verbond  tussen God en jou. Je ouders hebben de verantwoordelijkheid voor je geloofsopvoeding genomen door ‘ja’ te zeggen, en nu je belijdenis doet, neem je zelf die verantwoordelijkheid. Je staat in relatie tot God, en daar getuig je van.

Belijden is persoonlijk, maar vindt ook plaats in de kerkelijke gemeenschap. Geloven gaat om jouw persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd vindt de belijdenis plaats in het midden van de gemeente. Het is een openbare gebeurtenis. Met ons persoonlijk geloof staan we in de lange traditie van de kerk, en zijn we met andere gelovigen verbonden . Door het doen van belijdenis word je lid van de kerk, of verandert je lidmaatschap. Van dooplid word je belijdend lid.

De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor ‘belijden’ is: hetzelfde zeggen, instemmen met. Met al je eigen accenten staan we in de lange traditie van de kerk. We stemmen in met het Woord van God: Gods liefde geeft ons de ruimte om op adem te komen.

Je geloof belijden betekent dat je aangeeft uit wiens hand je je leven ontvangt. Dit hoeft niet met moeilijke woorden gepaard te gaan. De eerste en kortste geloofsbelijdenis is ‘Jezus is Heer’ (Romeinen 10,9).

Wij geloven!

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Ronald, Manita, Ruud, Anne en Gerlin die op zondag 8 maart 2015 hun geloof hebben beleden.

Wij geloven
‘Wij geloven’ we spreken het hardop uit, maar het is niet vanzelfsprekend.
We geloven dat ons leven met God is begonnen, met zijn ‘ja’ tegen ons.
We zijn wegen gegaan waarin we geloof en kerk tegen zijn gekomen.
We zijn wegen gegaan van vragen en twijfels.
We zijn wegen gegaan zonder gedachten aan God of geloof.
Op die wegen hebben we iets van God ervaren.
Steun, vrede, rust.
Op die wegen hebben we ontdekt dat God ons niet alleen heeft gelaten,
ons niet alleen laat.
Daarom willen we nu ‘ja’ zeggen tegen God.
Omdat we geloven dat we door God aanvaard en geliefd zijn.
Wij mogen Gods kinderen zijn,
door de weg die Jezus is gegaan.
Hij is gestorven voor onze zonden,
heeft de weg naar God getoond
en ons zo thuisgebracht.
We geloven in de heilige Geest;
God dichtbij,
God die in ons wil wonen
om ons te leren over zijn liefde.
Wij willen in ons leven laten zien wat het betekent
om te leven vanuit navolging,
met vallen en opstaan.
Niet om Gods liefde te verdienen,
maar uit dankbaarheid voor Gods genade.
We geloven dat we de geloofsgemeenschap nodig hebben,
omdat geloven gericht is op verbinding.
Waar Gods Geest werkt, ontstaat kerk
rond de zoekende liefde van Jezus.
Daarom zeggen we hardop ‘ja’ tegen God.
In het midden van de gemeente van Jezus Christus.
Met Gods hulp:
ik geloof!

God brengt ons op adem

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Pim, Marloes en Nicole die op Pinksterzondag 8 juni in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen belijdenis hebben gedaan.

Ik geloof in God
Schepper van hemel en aarde, schepper van mijn leven.
Mijn leven rust in zijn hand
In de schaduw van zijn vleugels ben ik veilig en kom tot rust.
Niets kan mij scheiden van zijn liefde
Ik weet dat God mij nabij is, Hij laat mij niet alleen
Geloven betekent veiligheid.

Ik geloof in God
die we door Jezus Christus hebben leren kennen als onze Vader
We mogen ons gekend en geliefd weten als kind van God
Niet angst bepaalt mijn leven, maar het vertrouwen op Gods liefde en trouw
Bij Hem mogen we thuiskomen en ons hart uitstorten.
Geloven betekent vrijheid omdat we aan onze bestemming komen

Ik geloof in God
die ons door zijn vergeving weer op doet staan.
Vergeving maakt ruimte door Gods genade.
We hebben de diepte van Gods genade gezien in Jezus Christus
Zijn menswording, lijden en sterven, én opstanding.
Die kostbare vergeving door God is grond onder onze voeten.
God roept ons op om vanuit vergeving te leven
onze naaste lief te hebben
en te strijden tegen onrecht.
Geloven betekent steeds weer mogen opstaan op het fundament van vergeving

Ik geloof in God
die mij door de heilige Geest op adem brengt,
opdat ik mij in mijn dagelijks leven
verbonden mag weten met God.
Ik mag een tempel zijn om Gods naam te aanbidden
en door mijn handelen Hem te eren
Geloven betekent met God verbonden zijn.

Wij geloven in God
omdat in de zorg en nabijheid van anderen
iets van God kan oplichten
Wij geloven in onderlinge verbondenheid
de gemeente als lichaam van Christus
omdat we anderen nodig hebben
om de lofzang gaande te houden,
om aangespoord en bemoedigd te worden,
en omdat we weten dat anderen ons nodig hebben.
Omdat we elkaar nodig hebben rondom de uitleg van de Bijbel,
het Woord van God,
richtsnoer en bron van hoop.
Wij geloven in de gemeente
als plaats waar we God en elkaar mogen ontmoeten
want waar 2 of 3 in zijn naam samen komen, is Jezus in ons midden. Amen

Op weg met God

Geloofsbelijdenis van Jelmer en Naomi op 16 april 2017

We doen belijdenis van het geloof. In het midden van de gemeente zeggen we hardop ‘ja’ tegen God en beamen zo onze eigen doop. Het is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Het was een ontdekkingsreis waarin we onze vragen, zekerheden en twijfels op een rij hebben gezet.

We willen ‘ja’ zeggen tegen God, omdat Hij in ons leven en in onze relatie een dragende kracht is. In die zin is belijdenis doen ook geen eindpunt, maar eerder een begin. Er volgt nog een schitterende weg met hoogte- en dieptepunten. Op die weg zullen we onze Heer beter leren kennen. Geloven is in beweging blijven.

We ontmoeten God in de gewone dingen in ons leven, in de ontmoetingen met mensen en in de muziek. Muziek opent ruimte om na te denken, in de muziek ervaren we God dichtbij.

We geloven in de drie-enige God die zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Wij geloven in de zorgzame en scheppende liefde van de Vader, de reddende en opofferende trouw van de Zoon, en de troostende en inspirerende nabijheid van de heilige Geest.

We zijn onder de indruk van de kracht van vergeving. Gods vergeving helpt ons om ook zelf te vergeven.

We vinden de kerk belangrijk, ondanks dat er in de kerk ook veel dingen mis kunnen gaan. God is  groter dan de kerk. Toch hebben we de kerk nodig om samen met anderen God te eren, over het geloof te praten en om geloof te ontvangen.

Het is lastig om het geloof onder woorden te brengen, maar we weten zeker dat we altijd bij God terecht kunnen als er wat is.