Bestuur

Kerkenraad

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De kerkenraad zet de koers uit die de gemeente wil varen voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De kerkenraad bewaakt deze koers. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering alle beslissingen. Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant, ouderlingen en diakenen.

Moderamen

De dagelijkse leiding berust bij het moderamen (het dagelijks bestuur). Hierin zijn ook alle ambten vertegenwoordigd.

Diaconie

Het doel van de diaconie is een oog en oor te hebben voor het welzijn van onze naaste, zowel plaatselijk, alsook daarbuiten. Kernbegrippen van het diaconaat zijn:

 • Barmhartigheid (goed doen)
  Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Gerechtigheid (recht doen)
  Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en het zich inzetten voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Rentmeesterschap
  Inzetten voor behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • Wederkerigheid
  De gelijkwaardigheid van de hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Geloof in uitvoering
  Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
 • Vrede brengen
  Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zakelijke kant van de kerkelijke gemeente: het beheer van de financiële middelen, het onderhoud en beheer van het kerkgebouw, de betaling van de lonen, het personeelsbeleid, etc.

Formeel (volgens Ordinantie 11 van de PKN) ligt ‘de zorg voor de vermogens-rechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de kerkenraad’. De kerkenraad vertrouwt deze weer toe aan het college van kerkrentmeesters (exclusief de zaken van diaconale aard). De samenstelling van het college is ook in Ordinantie 11 vastgelegd. Er worden ouderlingen benoemd tot kerkrentmeesters. Eén van deze ouderlingen is de voorzitter. Verder moeten er minstens een penningmeester en een secretaris zijn zodat er minimaal drie leden zitting hebben in het college.

Elk jaar wordt er door het college een Balans en een Winst- en Verliesrekening van het afgelopen jaar opgemaakt. Tevens wordt er een Begroting voor het komende jaar gemaakt die samen met de Balans en de Winst- en Verliesrekening aan de kerkenraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Om de begroting te kunnen maken moet er inzicht zijn in de te verwachten inkomsten en uitgaven. De meest bepalende uitgaven liggen min of meer vast: de lonen voor de predikant en koster en het onderhoud van ons kerkgebouw. De belangrijkste inkomsten komen van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Dit zijn de door gemeenteleden toegezegde jaarlijkse bijdragen waarvoor wij je jaarlijks via de actie Kerkbalans benaderen. Een erg belangrijke bijdrage dus!

Jeugdteam

Vanuit de kerkenraad waren er drie jeugdouderlingen en een jeugddiaken benoemd die zich bezighielden met jeugdzaken. Momenteel is er een vacature voor een jeugdambtsdrager.