Beste gemeenteleden,

Betreft: bijlage bij punt 7 van de agenda voor de gemeenteavond op 12 mei 2022: Herinrichting pastoraat.

We namen u op 12 december in een gemeentebijeenkomst daarin al mee en we zijn nu zover dat we samen met u hier per 1 september echt werk van willen gaan maken.

We gaan de gemeente niet meer in secties maar in DOELGROEPEN verdelen:

doelgroep 1ajongeren0 – 25 jaar
doelgroep 1bmiddengeneratie25 – 50 jaar
doelgroep 2‘jongere ouderen’50 – 70 jaar
doelgroep 3ouderen/kwetsbaar70 jaar en ouder

Elke doelgroep krijgt één ouderling – 1a en 1b samen 1 – en één diaken als aanspreekpunt. Alle gemeenteleden krijgen een contactpersoon toegewezen.
Daarnaast zijn er een predikant en een pastoraal medewerker (de laatste voor een periode van 2 jaar).
Samen vormen doelgroep-ouderlingen, predikant en pastoraal werker het pastorale team van de Ontmoetingskerk.

Het pastorale team:

• werkt in principe alleen op aanvraag
voor de huidige sectie 4 wordt nog 2 jaar lang spontaan en op aanvraag gewerkt
• voert het pastoraat van de gemeente uit en wordt hiervoor toegerust (gespreksvoering, Bijbellezen, bidden)
• attendeert groepen op informeel pastoraat tijdens bijeenkomsten; is hierop alert richting bestaande groepen, maar ook bij het ontstaan van nieuwe groepen
• werkt voortdurend aan benoemen en bewustwording onderling pastoraat gemeenteleden
• heeft 1 diaken als diaconaal aanspreekpunt
• komt 2 tot 3 keer live per jaar bij elkaar, verder snel contact met elkaar via telefoon en appgroep.

Ieder die aangegeven heeft op de vragenlijst van november 2021 persoonlijk bezoek te willen, krijgt dat. En wie in zijn of haar situatie volgens eigen zeggen pastoraat nodig heeft ook.
Wie aangegeven heeft geen persoonlijk bezoek te willen wordt daarin gerespecteerd.
De huidige sectieouderlingen hebben op grond van hun eigen ervaringen degenen die niet hebben gereageerd via de vragenlijsten ondergebracht in de categorie van wel of geen bezoek. Jaarlijks wordt gecheckt of gemeenteleden wel of geen bezoek willen.

Taak doelgroep-ouderling:

doelgroep 1a/1b
pastoraat jongeren en middengeneratie 0-50 jaar – netwerk stimulator!

• legt alleen op aanvraag pastoraal contact met jongeren of leden van de middengeneratie
• is aanjager en aanspreekpunt voor pastoraat jongeren en middengeneratie
• is actief betrokken bij en ondersteunt bij vormgeven aan pastoraat door leiding tijdens georganiseerde momenten: zoals bv. KND, Kidstime, Rock Solid

doelgroep 2
pastoraat ‘jongere ouderen’ 50-70 jaar

• legt alleen op aanvraag pastoraal contact met jongere ouderen en gaat, indien gewenst, op huisbezoek
• is aanjager en aanspreekpunt voor onderling pastoraat ‘jongere ouderen’

doelgroep 3
pastoraat ouderen/kwetsbaar 70 jaar en ouder

• gaat voorlopig voor 2 jaar spontaan en op aanvraag op huisbezoek bij ouderen en kwetsbaren
• is samenroeper van de contactpersonen (van de huidige sectie 4) en zo nodig van contactpersonen die buiten de huidige sectie 4 veel met 70-plussers te maken hebben.
• is -in principe het meest- aanwezig bij begrafenis van gemeenteleden

Daarnaast is elke doelgroep-ouderling:

• lid van het pastorale team
• dienstdoend ouderling/ambtsdrager
• neemt deel aan vergaderingen kerkenraad
• heeft contact met dominee en/of pastoraal medewerker waar nodig

Taak contactpersoon:

• stelt zich voor via een kaart met contactgegevens aan allen die hem of haar zijn toegewezen
• brengt als eerste en voorlopig als enige bezoek aan hen, die dit op het vragenformulier hebben aangegeven
• heeft een taak als aandachtgever 
• krijgt een goede instructie om te weten wanneer doorverwezen moet worden richting doelgroep-ouderling en naar welke doelgroep-ouderling dan moet worden doorverwezen.

Het netwerk van contactpersonen is -in principe- rond.

Wij rekenen op uw en jouw komst op 12 mei!

Met een hartelijke groet van de kerkenraad/werkgroep pastoraat van de Ontmoetingskerk