Profielschets predikant(e) Ontmoetingskerk Vriezenveen

Werktijdfactor 0,5 fte (20 uur per week)

De volgende profielschets voor de nieuw aan te stellen predikant(e) is verweven met de omschrijving van de gemeente. De omschrijving is de uitkomst van een aantal avonden waarop veel leden aanwezig waren en hebben meegedacht over de toekomst van onze kerk en een daarbij passende predikant(e). Het geeft daarmee een actueel en compleet beeld.

De gemeente van de Ontmoetingskerk is een gemeente die staat voor een aantal uitdagingen.

Wil jij die met ons aangaan?

We worden kleiner en willen het geloof en ons gemeente-zijn doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

 • Van 1000 naar ongeveer 800 leden
 • Ruim 400 leden die tussen de 0 en de 50 zijn
 • Ruim 400 die daar boven zitten
 • 200 tussen de 50 en de 66
 • 200 tussen de 67 en 94

We willen daarbij werken met een duidelijke toekomstvisie.

MISSIE

We weten ons geïnspireerd door de liefde van God, die wij in de bijbel leren kennen. Vanuit deze inspiratie weten we ons geroepen tot dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld waarin wij wonen.
We besteden zorg aan liturgische vormgeving. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van het goede waarover we al beschikken. Belangrijk is de geestelijke en materiële zorg voor mensen dichtbij en veraf via pastoraat en diaconaat.

ONS VERLANGEN

Ons verlangen is om als kerkgemeenschap de vertaalslag te maken naar de hedendaagse wereld; een wereld waarin begrippen als snelheid, sociale media en korte contacten centraal staan tegenover uitleg krijgen en ergens tijd voor nemen. Ook in deze tijd willen we het geloofsleven door blijven geven tussen generaties en ook naar buiten toe. Samen doen en beleven blijft voor ons belangrijk, waarbij we ons de vraag stellen over de meerwaarde van ons geloven in Jezus Christus in de huidige samenleving.

ONZE UITDAGING

 • We willen als gemeente, echt met iedereen, jong en oud, helder zien te krijgen waarom we gemeente zijn en wat kenmerkend is voor de manier waarop we kerk zijn.
 • We willen de betrokkenheid gaan versterken met middelen die passen bij de verschillende leeftijdsgroepen en zo de betrokkenheid op elkaars leven en geloven verbeteren en vergroten. Dat betekent dat we oude bekende paden moeten gaan verlaten en dat we samen nieuwe paden moeten gaan zoeken.

Dan is het belangrijk dat we niet blijven steken in het oude vertrouwde, maar ons richten op de toekomst.

We willen samenwerking zoeken met andere kerkgenootschappen, maar wel met behoud van identiteit. Dat houdt voor ons in dat we met ruimte de bijbel lezen, met ruimte voor elkaar, in verscheidenheid.

Herken je je hierin?

We zijn een geloofsgemeenschap waar omzien naar elkaar voorop staat.

We vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten, te laten merken dat we als gemeenteleden (en dorpsgenoten) met elkaar verbonden zijn en samen een gemeenschap vormen.

Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant en de sectieteams.

In de ontmoetingen kan de waarde in iets kleins zitten. Dat kan zijn in een lied, een zin, een glimlach, een woord: herkenning. We zoeken een predikant(e) die naast en bij mensen kan staan.

Aanwezig, communicatief en open naar oud en jong, naar de kwetsbaren, naar de vrijwilligers in de ruimste zin. Dat staat voor ons echt op EEN! Ben jij zo iemand?

 

Deze gemeente kenmerkt zich door veelkleurigheid.

Onze gemeente ervaart op dit moment duidelijk dat de huidige invulling van de kerkelijke vieringen niet meer voldoet en dat er nagedacht moet worden over een andere invulling.

 • We kennen de gebruikelijke vieringen, alleen in de morgen, met de gebruikelijke liederen uit het liedboek. Die vieringen zijn in de meerderheid. Antependia, stola, kaarsen, een dooprol en een gedachtenisrol horen bij het gezicht van onze gemeente.
 • We kennen de wat meer liturgische vieringen met de cantorij, 4 tot 6 keer per jaar.
 • Vier keer per jaar is er bijzondere viering een z.g. “Ontmoetingsdienst” waar vooral jongeren op af komen die een andere liedkeuze en opzet meer zien zitten.
 • Tien keer is er op de eerste zondag van de maand “Kidstime”: een verlengde kindernevendienst.
 • Drie keer is er een Kerk-op-Schoot-viering voor de allerkleinsten.
 • Vier tot vijf keer per jaar is er een speciale Avondmaalsviering voor ouderen die de vieringen ’s morgens niet mee kunnen maken.
 • Vier keer per jaar wordt er een dienst georganiseerd door de Orgel- en MuziekCommissie (OMC), bv. een Johannes de Heer zangdienst, of zingen rondom het orgel.
 • Twee keer is er een Taizé-viering, met veel stilte.
 • Ongeveer drie keer per jaar worden er doopdiensten gehouden. Deze diensten horen bij de vieringen die vaak meer dan één liedvorm laten zien. Bij de doopaanvraag moet tenminste één ouder dooplid zijn.
 • Ongeveer tien keer per jaar is er een uitvaart vanuit onze gemeente.
 • Alle zondagse vieringen worden gebeamerd.
  • Tijdens de dienst kan de beamer ook op een andere manier ingezet worden.
 • We hebben een cantorij en een voorganger met muzikale kwaliteiten zou op prijs gesteld worden.
 • Mensen van gelijk geslacht kunnen in onze gemeente een zegen vragen over hun relatie. Eén van de betrokkenen moet lid zijn van onze gemeente.
 • Onder de jongeren, die nu op dit moment betrokken zijn en proberen betrokken te blijven, leeft de droom dat dat allemaal in één viering terug te vinden is.

Dit is een oproep om VERBINDING met alle generaties. Samen willen we echt één gemeente zijn. Oud en jong. Daar dromen we met elkaar van.

Dat je zichtbaar en aanwezig bent, als professional in de gemeente, staat trouwens bij iedereen heel hoog genoteerd.

Zie jij je als verbinder, coach en ondersteuner met het oog op de totale gemeente en met de degenen die organisatorisch, voor en achter de schermen, bezig zijn?

 

We zijn een geloofsgemeenschap en in dat geloof willen we groeien.

Het middel van een viering waarin we betrokkenheid op God en elkaar ervaren, helpt daarbij. Onze gemeente probeert echter ook via vorming en toerusting daarin verder te komen.
Ook dit onderdeel vraagt om een nieuwe “doordenking”. De oude paden zijn in dit opzicht echt wel platgetreden. Het zou in een nieuw jasje gestoken moeten worden, waarin het ook voor jongeren weer aantrekkelijk is om zich te verdiepen in de basis van wat geloven is.
Er zijn weinig catechisanten meer. Het afgelopen jaar is er een enthousiaste Rock Solidgroep gestart. Doopouders en mensen met kinderen in de puberleeftijd zouden we graag ook weer meer willen interesseren voor de basics van geloven. Hoe we dat concreet vorm moeten geven, zodat we helder krijgen waarom we gemeente zijn en wat kenmerkend is voor de manier waarop we kerk zijn, willen we graag onderzoeken.

Heb je de idee dat jij ons daarbij ook zou kunnen en willen helpen een andere weg te vinden dan waar we ons nu op bevinden? Dan zijn we benieuwd naar jouw gedachten hierover en hoe je dat concreet voor je ziet.

 

Wij zijn een geloofsgemeenschap en we willen dat handen en voeten geven in ons dorp en dagelijks leven.

Geloven is mooi, maar we geloven dat we Jezus mogen/moeten representeren. Geloof moet handen en voeten krijgen. Zo zijn we lichaam van Christus.
Een warme gemeenschap willen we zijn. Pastoraal en diaconaal. Open; een echte Ontmoetingskerk. Betrokkenheid op wat er in de plaatselijke samenleving gebeurt, is daarbij volgens ons een must.
Onze gemeente wil er ook graag zijn voor de kwetsbaren in haar midden.

Herken je jezelf in de diaconale/maatschappelijke doelstellingen? Zie je dat ook als een manier om het missionair- zijn gestalte te gaan geven?

We zijn benieuwd naar je visie in deze. Dan is ook een vraag in dit verband hoe je kijk is op het omgaan met andere kerkgenootschappen.

 

Geen gemeente kan zonder organisatie.

Met een team van 10 ouderlingen, 5 diakenen en 26 contactpersonen proberen we momenteel de gemeente pastoraal, diaconaal en financieel vorm en inhoud te geven. Daarnaast functioneren er nog 2 vertrouwenspersonen.
Een deel van de organisatie en communicatie zit in de wekelijkse Nieuwsbrief, het zes-wekelijkse Contact, de website en Facebook, een platform waar jong en oud op te vinden is.
Deze huidige structuur vraagt om verandering en aanpassing aan de mogelijkheden en wensen van nu.

 

Het vrijwilligerswerk moet anders ingevuld gaan worden.

We moeten meer zelfredzaam worden, wellicht ook naar vieringen toe. We zijn een gemeente van doeners, kunnen veel zelf uitvoeren. Coaching en steun daarbij zou welkom zijn.

Zie je het als een uitdaging om ons daarin te coachen en te ondersteunen? Heb jij daar, denk je, de mogelijkheden voor in huis? Breng je ervaring mee?

 

Predikantsplaats voor 50% en tijdelijke ondersteuning.

We hebben jarenlang een predikant voor 100% gehad. Nu moeten we zeggen: financieel gezien zit er niet meer dan een predikant voor 50% in. Voor de komende drie jaar zou er nog iemand naast kunnen gaan staan die daarbij 8 uur (0,2 fte) in de week ondersteuning verleent.

Ben jij diegene die met een collega wil samenwerken in onze gemeente?

De Ontmoetingskerk zoekt jou!